Privacybeleid


Snelle samenvatting:
  • We bieden een AVG-conforme, privacybewuste dienst.
  • We volgen je niet en daarom hebben we geen cookie banner nodig.
  • We maken alleen gebruik van externe dienstverleners als dat absoluut noodzakelijk is voor de functionaliteit.
  • We vermijden het verzamelen van persoonlijke gegevens. De persoonlijke gegevens die we moeten verzamelen worden opgeslagen op onze Duitse servers die op hernieuwbare energie draaien.

Het volledige wettelijk bindende privacybeleid volgt hieronder.

Privacybeleid voor responsebrain.com, eigenaar Jan Bunk, Allgäustr. 19, 87493 Lauben, Duitsland ("ResponseBrain").

1. Onderwerp van dit privacybeleid

1.1. Dit privacybeleid informeert je welke persoonlijke gegevens we verzamelen als je onze website bezoekt en/of onze diensten koopt, en hoe we die verwerken. Bovendien informeren we je over de rechten waarop je aanspraak kunt maken. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die met jou persoonlijk in verband gebracht kunnen worden, zoals je naam of je e-mailadres.

1.2. Dit privacybeleid is momenteel geldig. Door de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen of door veranderde wettelijke of reglementaire voorschriften, kan het nodig worden dit privacybeleid te wijzigen. Je kunt de actuele versie altijd op onze website raadplegen.

2. Verantwoordelijke partij

2.1. Verantwoordelijk in de zin van Art. 4 ,nr. 7, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) is:

Jan Bunk
Allgäustr. 19
87493 Lauben
Duitsland

2.2. Vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kun je richten aan het volgende e-mailadres: privacy@.................... [email protected]responsebrain.com

3. Gegevensverzameling en -gebruik

The scope of data processing differs depending on whether you use our website only to retrieve information ("informational use") or whether you register to use our services.

3.1. Als bezoeker van de website

3.1.1. We gebruiken alleen essentiële cookies waarvoor geen cookie-toestemmingsbanner nodig is.

3.1.2. We verzamelen anonieme gebruiks- en prestatiegegevens voor statistische doeleinden. We volgen geen individuele websitebezoekers en gebruiken daarvoor geen cookies. Alle gegevens zijn alleen in geaggregeerde vorm en er worden geen persoonsgegevens verzameld. In Litouwen (EU) opgeslagen gegevens Legitiem belang

3.1.3. Als er een fout optreedt terwijl je onze website gebruikt, ontvangen we een anoniem foutenrapport dat geen persoonlijke informatie bevat, alleen diagnostische gegevens. In Duitsland (EU) opgeslagen gegevens Legitiem belang

3.1.4. We loggen verzoeken aan onze website voor diagnostische doeleinden voor het geval er fouten optreden. Deze logs bevatten de URL van het verzoek, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de HTTP-statuscode van het verzoek en andere niet-persoonlijke informatie. In Duitsland (EU) opgeslagen gegevens Legitiem belang

3.1.5. We gebruiken Cloudflare om onze website beter te laten presteren en te beschermen tegen veiligheidsrisico's zoals DDOS-aanvallen. Privacybeleid Legitiem belang

3.1.6. Externe diensten op onze website

We gebruiken een paar externe diensten op onze website om onze bezoekers extra waarde te bieden. Deze diensten kunnen je IP-adres ontvangen en de gegevens die je browser automatisch naar hen zendt.

3.1.6.1. Op sommige van onze pagina's sluiten we Youtube video's in. We sluiten ze zo in dat er geen gegevens naar Youtube worden gestuurd, tenzij je de video daadwerkelijk afspeelt. Er wordt geen cookie opgeslagen. Privacybeleid Legitiem belang

3.1.6.2. In onze documentatie voor ontwikkelaars gebruiken we het open source project ApiEmbed van Kong om je een codedemonstratie te geven van hoe je onze API in verschillende programmeertalen kunt gebruiken. Legitiem belang

3.2. Als geregistreerde gebruiker of klant

Hieronder bespreken we welke soorten gegevens verzameld worden voor geregistreerde gebruikers en klanten, naast de gegevens die verzameld worden voor alle website-bezoekers.

3.2.1. We gebruiken extra cookies voor essentiële functionaliteit, bijvoorbeeld om je ingelogd te houden en om de veiligheid te verbeteren.

3.2.2. Je betalingsgegevens en betalingen worden verwerkt door onze record handelaar Paddle. Privacybeleid Uitvoering van het contract

3.2.3. When you create a project on our website, we need to store your project settings and the knowledge pieces you add. In Duitsland (EU) opgeslagen gegevens Uitvoering van het contract

3.2.4. When you ask the AI something, your request and your knowledge pieces will be sent to OpenAI, who operate CHatGPT and GPT-4. It is your responsibility to ensure that you do not violate any rights (of your customers or others) by transferring this data to OpenAI. Privacybeleid Uitvoering van het contract

3.2.5. E-mail

3.2.5.1. Als je een account op onze website registreert, slaan we je e-mailadres op zodat je daarmee kunt inloggen. Uitvoering van het contract

3.2.5.2. We send e-mails to you as part of our sign-up and onboarding process to help you use our service. Uitvoering van het contract

3.2.5.3. Onze geautomatiseerde e-mails verzamelen anonieme geaggregeerde openingsstatistieken om te voorkomen dat we in de toekomst irrelevante e-mails sturen. In Duitsland (EU) opgeslagen gegevens Legitiem belang

3.2.5.4. Als je contact met ons opneemt, bewaren we die correspondentie, die het e-mailadres en eventueel je naam omvat. We gebruiken deze gegevens uitsluitend om je beter te kunnen helpen als je in de toekomst contact met ons opneemt. In Duitsland (EU) opgeslagen gegevens Legitiem belang

3.2.5.5. We versturen onze e-mails met de privacybewuste e-mailhost mailbox.org. Privacybeleid In Duitsland (EU) opgeslagen gegevens

4. Gegevensoverdracht naar derde landen

4.1. Indien persoonsgegevens worden doorgegeven aan dienstverleners in niet-EU-landen (zogenaamde derde landen), wordt een adequaat niveau van gegevensbescherming gegarandeerd door een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

5. Jouw rechten als betrokkene

5.1. Je hebt het recht om op elk moment informatie te vragen over of, en welke, van je gegevens we verwerken en voor welk doel, en aan wie en op welke basis ze bekend worden gemaakt (Art. 15 GDPR). Dit omvat ook je recht om kopieën te ontvangen. In het geval van grote hoeveelheden gegevens kan gebruikers gevraagd worden de informatie bij bepaalde soorten gegevens te specificeren. De informatie moet onverwijld worden verstrekt en mag in geen geval langer dan een maand duren.

5.2. Je hebt ook het recht om onjuist verzamelde persoonsgegevens te laten corrigeren of onvolledig verzamelde gegevens te laten aanvullen (Art. 16 GDPR).

5.3. Bovendien heb je het recht te eisen dat we de verwerking van je gegevens beperken, mits aan de wettelijke vereisten daarvoor is voldaan (Art. 18 GDPR).

5.4. Bovendien heb je het zogenaamde ‘recht om vergeten te worden’, d.w.z. dat je kunt eisen dat wij je persoonsgegevens wissen, mits aan de wettelijke vereisten daarvoor is voldaan (Art. 17 GDPR). Desalniettemin worden je persoonsgegevens automatisch door ons gewist als het doel van de gegevensverzameling heeft opgehouden te bestaan of de gegevensverwerking onwettig is uitgevoerd.

5.5. Je hebt het recht om de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te vragen (Art. 20 GDPR).

5.6. Volgens Art. 7 (3) GDPR heb je het recht om je toestemming op elk moment in te trekken. Dit heeft tot gevolg dat we de gegevensverwerking op grond van deze toestemming in de toekomst niet meer mogen voortzetten.

5.7. Je hebt ook het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, voor zover de wet in een recht van bezwaar voorziet. In het geval van een effectief bezwaar worden je persoonsgegevens ook automatisch door ons gewist (Art. 21 GDPR).

5.8. Als je je recht op herroeping of bezwaar wilt uitoefenen, is een kennisgeving per e-mail voldoende.

5.9. Onverminderd elk ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel overeenkomstig artikel 77 GDPR, heb je het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van je gewone verblijfplaats, je werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, als je van mening bent dat de verwerking van je persoonsgegevens in strijd is met de GDPR. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor ons is, onder andere, de rijkscommissaris voor gegevensbescherming.

Bijlage

Rechtmatige verwerking

Dit zijn de rechtmatige redenen voor verwerking waarnaar we hierboven verwezen:

  • Uitvoering van een contract: de verwerking is nodig voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een contract [Art. 6 para. 1 zin 1 lit. b) GDPR]
  • Gerechtvaardigd belang: verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde partij, behalve wanneer deze belangen zwaarder wegen dan de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van de persoonsgegevens vereisen, met name wanneer de betrokkene een kind is [Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f) GDPR].